Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Contactgegevens

Boom- en handelskwekerij Tielemans BV

Vogelstraat 68

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel: +32 (0)2 376 67 90

Email: info@boomkwekerijtielemans.be

BTW: BE 0461.327.941

RPR: 461327941

Toepasselijkheid

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn geldig voor iedere bestelling gesloten tussen Boom- en handelskwekerij Tielemans BV, gelegen te Vogelstraat 68 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw en de klant. 
 2. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze aanvaardt.
 3. Boom- en handelskwekerij Tielemans BV behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen. Dit zonder voorafgaande kennisgeving.
 4. Indien één van de algemene voorwaarden om gelijk welke reden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden van toepassing.

Conformiteit

 1. Bij afhaling of levering wordt van de klant verwacht dat hij onmiddellijk een verificatie uitvoert van de producten. Wanneer een product niet conform is  met de beschrijving op de leveringsbon heeft de klant 48 uur de tijd om dit per mail of ter plaatse te melden aan Boom- en handelskwekerij Tielemans BV.
 2. De webshop www.boomkwekerijtielemans.be omvat alle artikels die standaard in ons assortiment zitten. Deze artikels zijn echter niet ten alle tijden voorradig in onze kwekerij. Boom- en handelskwekerij Tielemans BV garandeert nooit de beschikbaarheid van de artikels die op de webshop staan. Definitieve of tijdelijke onbeschikbaarheid van artikels kan onder geen enkele voorwaarde aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Boom- en handelskwekerij Tielemans BV.

Afhaling

 1. Boom- en handelskwekerij Tielemans BV verbindt zich ertoe om bestellingen tot 7 dagen na de afgesproken afhaaldatum in goede conditie te bewaren. Vanaf de 8ste dag is er sprake van laattijdige afhaling.
 2. Bij laattijdige afhaling is Boom- en handelskwekerij Tielemans BV niet verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering en vervalt het recht op vrijwaring van gebreken.
 3. Vanaf de 8ste dag na de afgesproken afhaaldatum, heeft Boom- en handelskwekerij Tielemans BV het recht om de bestelling te annuleren zonder verwittiging van de klant. 

Levering

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om Boom- en handelskwekerij Tielemans BV het correcte leveringsadres te bezorgen, alsook belangrijke informatie die relevant is voor de levering. Indien tijdens de levering blijkt dat omwille van (tijdelijke) omstandigheden, die vooraf niet gemeld werden aan Boom- en handelskwekerij Tielemans BV, het niet mogelijk is om de levering op een veilige manier uit te voeren, heeft Boom- en handelskwekerij Tielemans BV het recht om de levering te annuleren. De extra kosten die ontstaan omwille van deze annulatie, zijn integraal voor de klant.
 2. Artikels worden bij een thuislevering steeds voor de drempel, op de stoep, afgeleverd. Er wordt enkel gelost naast het voertuig waarmee geleverd wordt.

Het voertuig mag nooit de verharde weg verlaten.

 1. Het verwachte tijdstip van levering is steeds bij benadering en onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden wordt de bestelling op een later tijdstip geleverd. U wordt hiervan per mail op de hoogte van gebracht. 

Het overschrijden van de verwachte leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Boom- en handelskwekerij Tielemans BV.

 1. Bij bepaalde gevallen van overmacht kan de verkoper van zijn leveringsplicht ontheven worden. In dit geval wordt de koper integraal terugbetaald.
 2. Bij bestellingen met grote of speciale maten heeft Boom- en handelskwekerij Tielemans BV het recht om af te wijken van de leveringskosten die vermeld staan op de website/webshop. Indien dat het geval is, zal Boom- en handelskwekerij Tielemans BV de klant hiervan informeren binnen de 48 uur na het plaatsen van de bestelling.
 3. Eventuele transportschade dient binnen de 3 dagen na ontvangst van de artikels aan ons te worden meegedeeld. Zo niet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen.

Herroepingsrecht

 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn vervalt 14 dagen na de dag waarop u de goederen fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Boom- en handelskwekerij Tielemans BV, Vogelstraat 68, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, info@boomkwekerijtielemans.be) via een ondubbelzinnige verklaring (per mail of per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen voordat de herroepingstermijn is overschreden.
 2. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen (uitgezonderd de eventuele transportkosten) van ons terug. U dient de goederen onverwijld, maar niet later dan 7 dagen na de dag waarop u ons heeft meegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De transportkosten van de zending zijn ten uwen laste.
 3. Te retourneren goederen dienen in de tijd tussen ontvangst en retournering met zorg behandeld te worden om waardeverlies te voorkomen. Dit betekent dat deze goederen met zorg uit de verpakking dienen te worden gehaald en van water voorzien om schade en uitdroging van de planten te voorkomen. Waardevermindering die is toe te wijzen aan onjuist gebruik en/of opslag door de consument zullen aan de consument in rekening gebracht worden.
 4. Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben. Voor planten die geleverd worden met blote wortel of met kluit geldt derhalve geen herroepingsrecht, daar ze beperkt houdbaar zijn.
 5. Producten waarvoor gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht dienen in hun oorspronkelijke staat terugbezorgd te worden.

Garantie

 1. De garantietermijn en -voorwaarden kunnen verschillen van artikel tot artikel. Indien u voor een bepaald artikel aanspraak wenst te maken op de voorziene garantie, kan u ons een e-mail sturen via info@boomkwekerijtielemans.be.  
 2. Uitgesloten van garantie is het afsterven van de plant als gevolg van uitdroging, infectie door insecten, schimmels of andere belagers en het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hagen die zonder steundraad en bomen die zonder boompaal geplant zijn, vallen niet onder de groeigarantie.
 3. Eventuele transportkosten zijn ten laste van de koper.

Prijzen

 1. De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van weergave op de website. Alle prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief eventuele verzendkosten.
 2. Informatie op de website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door Boom- en handelskwekerij Tielemans BV, zonder voorafgaande kennisgeving.
 3. Indien artikels door een fout onjuist worden geprijsd, zijn wij niet verplicht deze artikels (op basis van de verkeerde prijs) te leveren. Wij zullen ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of u contacteren met de vraag of u verder wil gaan met de bestelling op basis van de correcte prijs.

Betaling

 1. De betaling dient steeds bij bevestiging van de bestelling te gebeuren, via de aangeboden betalingsmogelijkheden op de website.
 2. In het geval van uitzondering op bovenstaande onmiddellijke betaling bij bestelling geldt voor consumenten onderstaande:

Facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaald binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt:

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50 euro verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portkosten.

Uw persoonlijke gegevens

 1. Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met onze privacyverklaring die u terugvindt helemaal onderaan elke pagina op www.boomkwekerijtielemans.be

Aansprakelijkheid

Boom- en handelskwekerij Tielemans BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Boom- en handelskwekerij Tielemans BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Boom- en handelskwekerij Tielemans BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Boom- en handelskwekerij Tielemans BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Boom- en handelskwekerij Tielemans BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Boom- en handelskwekerij Tielemans BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Klachten

 1. Klachten kunnen per mail ingediend worden via info@boomkwekerijtielemans.be. 
 • Klachten moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven aan Boom- en handelskwekerij Tielemans BV worden vermeld.
 • Klachten worden binnen 3 dagen en uiterlijk binnen 14 dagen, nadat de klacht is ontvangen, behandeld en teruggekoppeld aan de consument. Indien dit wegens een langere verwerkingstijd niet mogelijk is, wordt dit binnen de 14 dagen teruggekoppeld aan de consument met een indicatie van wanneer de klacht kan worden verholpen.

Geschillen

 1. Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.